[wersja tymczasowa, ostateczna strona w budowie]

sdpe


SZKOLENIE I WARSZTATY
WARZYWA, OWOCE I ZIOŁA W DIECIE PAPUG
REJESTRACJA

 

KLAUZULA INFORMACYJNA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu uczestnictwa w warsztatach dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Opieka nad papugami”, zaplanowanej na dzień 9 sierpnia 2019 roku w Krakowie w Centrum Obywatelskim u. Reymonta 20 jest Stowarzyszenie na rzecz Dobrostanu Ptaków Egzotycznych;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowego wykonania umowy na udział w warsztatach, w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt b RODO;
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane dostawcom usług księgowych, jak również podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub prawną, na potrzeby realizacji konferencji, oraz instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres łączącej nas umowy, jak również do czasu zakończenia okresu wymagalności ewentualnych roszczeń z nią związanych, chyba, że konieczność ich dalszego przetwarzania przez Administratora wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
5 w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak też prawo do przenoszenia danych, w zakresie w jakim skorzystanie z tych praw nie narusza obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze – w celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem:
a) listownie: Centrum Obywatelskie w Krakowie, ul. Reymonta 20 z dopiskiem „Stowarzyszenie na rzecz Dobrostanu Ptaków Egzotycznych”
b) przez e-mail: iod@sdpe.org.pl,
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa,
7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne dla potrzeb zawarcia i/lub wykonania umowy, w szczególni dla Pani/Pana oraz dzieci udziału w warsztatach. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie celu umowy.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Udział w szkoleniu oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku w relacjach z warsztatów.

REJESTRACJA


Spraw aby wszystkie ptaki w niewoli miały dobre warunki. Wspomóż nasze działania.

Nasze konto: 70 1140 2004 0000 3502 7885 9405


KRS 0000788604

NIP 6772444289

REGON 38348333200000

mail: biuro@sdpe.org.pl

telefon: 699 711 043 (w rozsądnych godzinach)