sdpe

NASZA DZIAŁALNOŚĆ O STOWARZYSZENIU

 

AKTUALNOŚCI

Wybuch wojny w Ukrainie spowodował, że karma dla papug i innych ptaków egzotycznych jest trudno dostępna. Dlatego postanowiliśmy pomóc.

Przygotowujemy konferencję, o wyjątkowej tematyce, która mamy nadzieję, że odbędzie się jesienią 2022 roku. Konkretne informacje już niedługo.


POMAGAJMY RAZEM PAPUGOM W UKRAINIE

24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę i rozpoczęła się wojna. Tysiące ludzie żyje nadal w kraju ogarniętym wojną, żyją ze swoimi zwierzętami, które są dla nich członkami rodziny. Wiele organizacji zajmuje się różnymi zwierzętami, my pomagamy papugom.

Postanowiliśmy pomóc konkretnym papugom w Ukrainie. Mamy kontakt z wieloma opiekunami papug w różnych miastach Ukrainy i wiemy, że kończy im się karma, a z kupieniem nowej są problemy. Dla rzadszych gatunków ptaków egzotycznych w ogóle nie można kupić karmy. Kupujemy małe opakowania, bo takie łatwiej jest przewozić na terenie Ukrainy. Poza tym liczymy się z tym, że nie wszystko uda się dowieźć i coś zaginie po drodze.

Najpierw pomagaliśmy własnymi siłami, ale z uwagi na dużą skalę pomocy i duże koszty nie jesteśmy w stanie zrobić tego sami.

Sfinansować musimy nie tylko samą karmę, ale też jej transport w Polsce oraz na terenie Ukrainy. Mamy kontakty z wolontariuszami i członkami obrony terytorialnej tam na miejscu i dzięki temu znamy sytuację i możemy na bieżąco reagować. Wiemy co i gdzie przekazać. Gdzie można dojechać, a gdzie jest to za bardzo niebezpieczne.

Stworzyliśmy we Lwowie bazę, w której gromadzimy karmę i ze Lwowa rozprowadzamy karmę tam gdzie jest potrzebna, a gdzie jesteśmy w stanie dotrzeć. Sytuacja zmienia się tam z dnia na dzień. W przyszłym tygodniu wysyłamy kolejny transport.

Cele jakie sobie stawiamy

Długoterminowa pomoc właścicielom ptaków egzotycznych, zakup karmy dla ptaków egzotycznych, przetransportowanie karmy do Lwowa oraz potem do innych miejsc w Ukrainie; pomoc uchodźcom w Polsce w zakupie karmy, klatek, transporterów oraz wszelka inna pomoc związana z papugami cierpiącymi lub mogącymi cierpieć ze względu na sytuację w Ukrainie.

LET'S HELP TOGETHER PARROTS IN UKRAINE

On February 24, Russia attacked Ukraine and the war began. Thousands of people still live in a country torn by war, they live with their animals, which are family members for them. Many organizations deal with different animals, we help parrots.

We decided to help specific parrots in Ukraine. We have contact with many parrot keepers in various cities of Ukraine and we know that they are running out of parrotsfood and there are problems with buying a new one. For the rarer species of exotic birds, food cannot be bought at all. We buy small packages of pet food, because they are easier to transport in Ukraine. In addition, we reckon with the fact that not everything will be delivered and something will be lost on the way.

First, we helped with our own efforts, but due to the large scale of help and high costs, we are not able to do it alone.

We have to finance not only the feed itself, but also its transport in Poland and Ukraine. We have contacts with volunteers and members of the territorial defense there, so we know the situation and can react on an ongoing basis. We know what to pass and where. Where can you get, and where is it too dangerous.

We have created a base in Lviv where we collect food and from Lviv we distribute the food where it is needed and where we are able to get. The situation changes there day by day. We are sending another shipment next week.

Our goals

Long-term assistance to owners of exotic birds, purchase of food for exotic birds, transporting the food to Lviv and then to other places in Ukraine; assistance to refugees in Poland in the purchase of food, cages, transporters and any other assistance related to parrots suffering or likely to suffer due to the situation in Ukraine.


sdpe


Spraw aby wszystkie ptaki w niewoli miały dobre warunki. Wspomóż nasze działania.

Nasze konto: BNP Paribas 94 1600 1462 1851 5723 2000 0001 (nowe konto od 2021 roku)

Dla przelewów zagranicznych:
SWIFT/BIC BNP Paribas: PPABPLPKXXX
IBAN BNP Paribas: PL94 1600 1462 1851 5723 2000 0001


KRS 0000788604

NIP 6772444289

REGON 38348333200000

mail: biuro@sdpe.org.pl

telefon: 699 711 043 (w rozsądnych godzinach)